top of page

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer: Willemijn Bos die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten.

Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Diensten: Alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder coaching sessies en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering/marketing communcatie advisering, alles in de ruimste zin des woords, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder ook begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht maar die noodzakelijk waren voor het uitvoeren van de opdracht.

 

​Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer alsmede op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij opdrachtgever diensten biedt of levert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

2.     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer. 

3.     Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

4.     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

5.     Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

6.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

7.     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

8.     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9.     Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

​Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

1.     De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door het schriftelijk of mondeling aanmelden door de opdrachtgever en een door Opdrachtnemer gezonden schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever en deze algemene voorwaarden en indien van toepassing, met de factuur, dan wel door het accepteren van de offerte van opdrachtnemer door opdrachtgever.

2.     Bij de aanmelding, verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden van opdrachtnemer te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.     Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan ook een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de opdrachtgever.

​Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

1.     Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen.

2.     Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

5.     Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 5: Overeenkomst van opdracht

1.      Opdrachtnemer contracteert uitsluitend op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en beoogt nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever in de zin van artikel 7:610 e.v. BW

2.      Opdrachtnemer en opdrachtgever er voor kiezen de fictieve dienstbetrekkingen van thuiswerkers of gelijkgestelden als bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, STB. 1986, 655) buiten toepassing te laten en daartoe een overeenkomst te opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

3.      Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, indien van toepassing, vóór betaling van de beloning een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst opstellen met het doel de verschuldigdheid van loonheffing en sociale premies aan de belastingdienst te voorkomen.

4.      Het staat de Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en eigen risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden. Opdrachtnemer meldt voorafgaand aan de vervanging aan opdrachtgever wie de werkzaamheden namens haar uitvoert. Opdrachtnemer blijft ook tijdens de vervanging verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

5.      Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde aanwijzing omtrent het resultaat van de opdracht.

6.      Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk geen zeggenschap over de werkzaamheden van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever uit te voeren.

7.      Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 6. Betaling

1.     Indien de coaching sessie in de praktijk van opdrachtnemer plaats vindt, dan vindt de betaling na afloop van de sessie contant plaats, tenzij er is overeengekomen dat de betaling na afloop van de sessie per bank overschrijving plaats zal vinden. In dat geval dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van opdrachtnemer.

2.     Indien de coaching sessie telefonisch of via Zoom plaatsvindt, dan dient de betaling uiterlijk de dag vóór de sessie te zijn bijgeschreven op rekening van opdrachtnemer. Is de betaling niet tijdig ontvangen dan heeft opdrachtnemer het recht de coachingsessie te annuleren dan wel te verplaatsen.

3.     Met betrekking tot de opdracht tot het verstrekken van marketing communicatie advies, zullen de betalingsafspraken op maat vooraf schriftelijk vastgelegd worden. In geval van marketing communicatie advies is opdrachtnemer gerechtigd periodiek te factureren.

 

Artikel 7. Annulering vóór aanvang van de dienstverlening

1.     De opdrachtgever kan een coaching sessie of een opdracht tot het verstrekken van juridisch advies kosteloos afzeggen of verplaatsen tot 24 uur vóór de afspraak of het starten van de werkzaamheden t.b.v. marketing communicatie advies. Bij annulering na deze termijn wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook in het geval de afspraak niet tijdig is afgezegd en de opdrachtgever niet is verschenen.

2.     Annuleringen kunnen schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Opdrachtnemer stuurt bij ontvangst van een annulering een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.

3.    Opdrachtnemer heeft het recht tot 24 uur vóór de eerste uitvoeringsdatum een dienst te annuleren of uit te stellen, zonder opgaaf van redenen. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Bij annulering wordt het eventueel reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald door opdrachtnemer.

4.     De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de verzonden email, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd door opdrachtgever.

5.     Indien daartoe door opdrachtnemer voldoende reden aanwezig wordt geacht kan opdrachtnemer besluiten (een gedeelte van) een dienst op een andere plaats en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.

6.     Bij datumwijziging van een dienst is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de opdracht kosteloos annuleren.

7.     Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

8.     Bij wanbetaling heeft opdrachtnemer het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan diensten van opdrachtnemer.

 

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.     Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.     Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

3.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.     Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.     Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.     Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

8.     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst 

1.     Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten i.v.m. coaching leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

2.     Opdrachtgever beseft en accepteert dat het resultaat en succes van de coaching sessie overwegend afhankelijk is van de bereidheid van opdrachtgever om te werken aan het eigen groei- en ontwikkelproces en de bereidheid diepgaand naar zichzelf te kijken. Dit zijn omstandigheden die liggen buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer.

3.     Opdrachtgever beseft en accepteert dat coaching geen “exacte wetenschap” is en dat daarom de juistheid van de door opdrachtgever gechannelde informatie niet 100% kan worden gegarandeerd.

4.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.

5.     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6.     Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

 

Artikel 10. Contractsduur, uitvoeringstermijn 

1.     De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van de dienst zoals aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc..
en schriftelijk bevestigd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen, dan wel voor de duur die staat vermeld in de door opdrachtgever geaccepteerde offerte. 

2.    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst 

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3.     Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4.     Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.     In afwijking van lid 4 zal het opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 

Artikel 12. Prijzen dienstverlening

1.     Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met opdrachtnemer dat de prijs voor een coaching sessie € 110,- inclusief 21% BTW bedraagt.

2.     De prijs en betalingsconditie voor marketing communicatie advies is maatwerk. Opdrachtnemer zal een offerte uitbrengen en de overeenkomst zal tot stand komen na schriftelijke acceptatie daarvan door de opdrachtgever.

3.     Prijzen zijn bindend. 

4.     Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 

​Artikel 13. Wanbetaling en Incassokosten

1.      Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, zal opdrachtnemer aan opdrachtgever binnen 7 dagen na de vervaltermijn een herinnering sturen om alsnog binnen 7 dagen aan de betalingsverplichting te voldoen.

2.      Indien de opdrachtnemer de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft ontvangen, zal opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.

3.      In geval van betalingsverzuim door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

4.      Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot het moment van algehele voldoening.        

5.      Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.      De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.      In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.      Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 14. Overmacht

1.     Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.     Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.     Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 16. Intellectueel eigendom 

1.     Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2.     Alle door opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 

3.     Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17. Klachttermijnen en Geschillenbeslechting

1.     Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 7 dagen na voltooiing gemotiveerd en schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen schriftelijk inhoudelijk op de klacht reageren.

2.     Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

3.     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17. 

4.     Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid 

1.     De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan, door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan die is de begrensd als aangegeven in de volgende leden van dit artikel.

2.     Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten  aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.     In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

4.     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten. 

5.     Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, betreft dit enkel en alleen directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 19. Medische Situaties

1.     De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de coachings sessies die gegeven worden door opdrachtnemer nadrukkelijk geen vervanging zijn van een medische behandeling, noch van het gebruik van medicijnen en dat opdrachtnemer niet bevoegd is medische diagnoses te stellen en accepteert dit.

2.     Opdrachtgever is gehouden bij medische klachten van lichamelijke of psychische aard zich onmiddellijk tot een arts te wenden. Ook indien deze klachten ontstaan na de coaching sessie.

3.     In de coaching sessies van opdrachtnemer blijven zaken die tot het terrein van de medische lichamelijke of psychische gezondheidszorg behoren, nadrukkelijk buiten beschouwing. De coaching sessies van opdrachtgever betreffen enkel het terrein van fysieke, mentale, emotionele en energetische ontwikkeling.

4.     Opdrachtnemer is nadrukkelijk geen zorgaanbieder in de zin van de wetgeving betreffende zorgaanbieders en heeft geen taken of bevoegdheden op basis van deze wetgeving.

 

Artikel 20. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 21. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen 

1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.     De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.     Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  • Willemijn Bos Facebook
  • Willemijn Bos Instagram
bottom of page